De Dorpscoöperatie

Wij, Marit Hoekstra, Jeanette Kuin en Peter Redeker inwoners van het prachtige dorp Ten Boer, hebben na veel gesprekken met anderen het besluit genomen om activiteiten te ontplooien die bij kunnen dragen aan het prettig, veilig  en zo lang mogelijk zelfstandigwonen in ons dorp.  Daarom hebben we de Dorpscoöperatie Ten Boer en omgeving opgericht. Daarin staat Noaberschap centraal.

De Dorpscoöperatie Ten Boer en omgeving is van en voor de inwoners van de gemeente Ten Boer. De leden werken gezamenlijk aan het leefbaar houden van het dorp. Ze zijn continu met elkaar in gesprek, waardoor vragen, wensen en leemtes op het gebied van zorg en welzijn goed in kaart gebracht worden. Vervolgens worden dan initiatieven ontwikkeld om de vragen te beantwoorden en de leemtes op te vullen met als achterliggend doel te bereiken dat iedereen, ook de kwetsbare mensen, zo lang als mogelijk in het eigen vertrouwde Ten Boer kunnen blijven wonen.

Onze visie

Samen staan we sterk! Wij vinden Ten Boer een prachtige gemeente en trekken samen op om het zo te houden. We werken nauw samen met andere partijen in de gemeente voor een maximaal resultaat om de leefbaarheid zo groot mogelijk te houden

We wachten niet af, nemen initiatief en komen in actie om medebewoners en de dorpen van de gemeente als geheel te helpen. Onafhankelijk van achtergrond en leeftijd levert iedereen zijn of haar bijdrage aan de doelstellingen van de Dorpscoöperatie.  Het collectief biedt zodoende oplossingen en nieuwe mogelijkheden aan diegenen die dat nodig hebben. Ten Boer blijft door de bijdragen en activiteiten van de dorpscoöperatie nu en in de toekomst  aantrekkelijk om te wonen. Ook voor de wat meer kwetsbaren onder ons. We richten ons in eerste instantie op het thema Zorg en Welzijn. In de toekomst kan de Dorpscoöperatie met andere thema’s uitgebreid worden.

Zorg en welzijn in Ten Boer

Om ons heen zien we dat steeds meer mensen moeite hebben om mee te kunnen komen in onze samenleving. Er is sprake van een terugtredende overheid; de maatschappij dreigt steeds individualistischer te worden. Mensen met beperkingen blijven langer zelfstandig wonen, waarbij ze steeds minder gebruik kunnen maken van geïndiceerde zorg. Familie woont steeds verder weg. Kwetsbare mensen met hulpvragen dreigen hiervan de dupe te worden. Verwaarlozing en vereenzaming liggen op de loer.

De Dorpscoöperatie stimuleert de inwoners zich mede verantwoordelijk te voelen en zich in te zetten de leefbaarheid voor iedereen zo groot mogelijk te houden. De basis hierbij is onderlinge solidariteit. Zij nodigt daarom iedereen uit lid te worden van de Dorpscoöperatie zodat we met geringe inzet van vele handen ons doel kunnen bereiken. Ouderen staan hierbij in eerste instantie centraal, maar de coöperatie zal zeker ook luisteren en aandacht besteden aan de eventuele zorgbehoeften van jongere dorpsgenoten.

De Dorpscoöperatie is aanvullend op reeds bestaande voorzieningen of neemt taken over die op andere plaatsen vervallen.

Even voorstellen

Peter Redeker
Peter RedekerVoorzitter
Jeanette Kuin
Jeanette KuinBestuurslid
Marit Hoekstra
Marit HoekstraSecretaris

Je kunt ons ook vinden op Facebook

Elkaar helpen waar nodig.

WORD LID VAN DE DORPSCOÖPERATIE